Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Definitiebepaling: CONNECT zorg voor verbinding wordt verder verwoord als CONNECT


1. Opdrachtaanvaarding

1.1 Een opdracht komt tot stand op basis van een mondeling of telefonisch intakegesprek.

1.2 Naar aanleiding van het intakegesprek verstrekt CONNECT (bij voorkeur digitaal) een schriftelijk uitvoeringsvoorstel aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever aangeeft hierop geen prijs te stellen. In het uitvoeringsvoorstel zijn relevante condities opgenomen, zoals de voorgenomen inhoud van de uitvoeringsopdracht, de duur, de kosten, het aantal deelnemers, les- en werkmaterialen, de rol van betrokkenen, de wijze waarop deelnemers worden geïnformeerd, eventuele uitvoeringsdata en – locatie(s), wijze van evaluatie en nazorg, etc. Het uitvoeringsvoorstel heeft de status van offerte. Een offerte heeft een geldigheidsduur van drie maanden, gerekend vanaf de datum van verzending aan de opdrachtgever.

1.3 Eventuele wijzigingen op het uitvoeringsvoorstel worden door de opdrachtgever doorgegeven aan CONNECT of de offerte wordt door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend en geretourneerd. Een digitale retournering van de offerte en/of een mondelinge toezegging van de opdrachtgever geldt ook als een akkoordverklaring.

 

2. Wijziging en voortijdige beëindiging van een opdracht

2.1 Indien er zich tijdens de uitvoering van een opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke uitvoeringsovereenkomst afbreuk (kunnen) doen, vindt er overleg plaats tussen CONNECT en de opdrachtgever. Zonodig worden nieuwe afspraken gemaakt, die (bij voorkeur digitaal) schriftelijk worden bevestigd.

2.2 De opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde (desgevraagd schriftelijke) informatie op te vragen bij CONNECT over de voortgang van een opdracht, hetgeen daarop zal worden verstrekt.

2.3 Indien het niet mogelijk is om naar aanleiding van voorkomende feiten of omstandigheden uitvoering van een opdracht voort te zetten, hebben zowel de opdrachtgever als CONNECT het recht om een opdracht voortijdig te beëindigen. CONNECT behoudt zich het recht voor om een compensatieregeling te treffen met de opdrachtgever in geval van aantoonbare inkomstenderving vanwege voortijdige beëindiging van een opdracht.

2.4 CONNECT is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.

 

3. Annulering van een opdracht

3.1 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot acht weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht.

3.2 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot vier weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht, behoudens eventueel gemaakte voorbereidings- en/of ontwikkelingskosten en kosten aan derden.

3.3 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen vier weken en een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum worden 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

3.4. Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum en de uitvoeringsdatum zelf worden alle overeengekomen kosten in rekening gebracht.

3.5 In geval van onvoorziene omstandigheden hebben zowel de opdrachtgever als CONNECT het recht om, in goed overleg, een opdracht te verplaatsen naar een andere datum. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt bovendien te allen tijde het recht om uitvoering van een opdracht te laten overnemen door derden.

3.6 CONNECT is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.


4. Uitvoering van een opdracht met en/of door derden 

4.1 Het betrekken van derden bij uitvoering van een opdracht geschiedt in alle gevallen in overleg met de opdrachtgever.

4.2 Door iedere samenwerkende partij of organisatie wordt een geheimhoudingsverklaring getekend waarin de Informatieontvanger (de samenwerkende persoon of organisatie) erin toestemt dat hij door CONNECT wordt voorzien van vertrouwelijke informatie betreffende bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.


5. Betalingsvoorwaarden en restitutie voorwaarden

5.1 Over opdrachten waarbij sprake is van een Btw-verplichting, wordt het wettelijke btw-percentage berekend.

5.2 Facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum door de opdrachtgever te zijn voldaan.

5.3 Bij niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Bovendien kan CONNECT zonodig aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten, ten hoogte van 10% van het te incasseren bedrag.

5.4 Geleverde les-, werk- en andere materialen blijven eigendom van CONNECT totdat door de opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

5.5 In geval van restitutie hanteert CONNECT  een terugbetalingstermijn van 14 dagen.


6. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

6.1 Van CONNECT mag worden verwacht dat in relatie tot de opdracht, de opdrachtgever en de organisatie die de opdrachtgever vertegenwoordigd, met grote zorgvuldigheid wordt omgegaan met rechtstreeks gegeven vertrouwelijke informatie of met informatie waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

6.2 CONNECT garandeert tegenover de opdrachtgever dat de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd.

6.3 Er kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend aan de informatie in een door een gecertificeerd EQ-i assessor opgesteld EQ-i verslag, noch kan bij CONNECT enige aansprakelijkheid of gevolgschade worden geclaimd, bij een onjuist of ongeschikt advies vanuit het perspectief van de persoon waarbij de EQ-i is afgenomen of diens opdrachtgever. Met het ondertekenen of doorsturen van EQ-i verslaglegging opgesteld door CONNECT, gaat de persoon waarvan de EQ-i is afgenomen, akkoord met de inhoud van het desbetreffende EQ-i verslag en geeft deze toestemming om dit te delen met de opdrachtgever.

6.4 In het kader van werving en selectie ligt de verantwoordelijk ten aanzien van de aanstelling van een kandidaat in de beoogde functie bij de desbetreffende opdrachtgever / betrokken manager/ selectiecommissie. Zij zijn hierin volledig vrij om af te wijken van het advies wat is beschreven in de verslaglegging.


  7. Klachten en geschillen 

  7.1 Eventuele klachten over verrichtingen door of namens CONNECT dienen schriftelijk te worden ingediend bij CONNECT; info@connect-zorgvoorverbinding.nl . Binnen een week wordt een ontvangstbevestiging gestuurd en binnen een periode van vier weken proberen we tot een oplossing te komen. Indien er een langere periode nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan binnen vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt een indicatie gegeven wanneer, naar verwachting, uitsluitsel gegeven wordt.

  7.2  Mochten we samen niet tot een oplossing van de klacht konmen dan verwijzen u door naar onze onafhankelijke derde: De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Deze regeling is opvraagbaar bij de LVSC (www.lvsc.eu). De uitspraak van deze onafhankelijk derde is bindend voor beide partijen.

  7.3 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en voor de periode van minimaal een jaar bewaard in het archief van CONNECT.

  7.4 Klachten schorten eventuele betalingsverplichtingen niet op.


  8. Eigendomsrecht en copyright

  8.1 Op alle materialen ontwikkelt en aangeleverd door CONNECT berust eigendomsrecht door middel van een copyright. Het studiemateriaal wat wordt aangeleverd door CONNECT in de trainingen mag door de klant binnen de eigen organisatie worden gebruikt. Het studiemateriaal mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, gedupliceerd of gedeeld worden al dan niet met betaling.